1. Pogoji za sodelovanje pri nagradnih igrah

Pri prijavi na nagradne igre sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani nagradne igre v e-vprašalniku poda vse zahtevane osebne podatke, označi (odkljuka), da se strinja s temi pravili in e-vprašalnik nato pravilno odda. S pravilno oddajo e-vprašalnika postane oseba sodelujoči.

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (ang.: cookies) in javascript.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v prijavi na vrednostne bone z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz sodelovanja pri vrednostnih bonih (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

2. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v petek 2.6.2017 20 uri na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorja.

3. Komisija v sestavi:

 • Metka Keršmanc (član komisije; predstavnik organizatorja),
 • Primož Arhar (član komisije; predstavnik soorganizatorja),
 • Davorin Šebjanič (član komisije; neodvisni član).

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka vrednostnih bonov in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival točke z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 10 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane točke pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

4. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani vrednostnih bonov in v e-poštnih sporočilih vrednostnih bonov, za kar od organizatorja ali soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Naj turizem, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.

5. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator oz. soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja oz. soorganizatorja, kot je to navedeno v seznamu nagrad. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja ali soorganizatorja preko e-pošte ali po telefonu najkasneje v roku 14 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 15 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator oz. soorganizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju oz. soorganizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju oz. soorganizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja oz. soorganizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator oz. soorganizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

6. Kdo lahko sodeluje

V prijavi na vrednostne bone lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi vrednostnih bonov, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

7. Druge določbe

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v prijavi na vrednostne bone z napačnimi podatki.

Sodelovanje pri vrednostnih bonih, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator, soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ali soorganizator ne moreta vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta prijavljanje na vrednostne bone. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali soorganizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih prijavljanja na vrednostne bone bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Naj-turizem, spletni strani naj-turizem.si. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na gmail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi prijavljanjem na vrednostne bone oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

8. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in soorganizatorja ter na spletni strani vrednostnih bonov.

9. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator in soorganizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v prijavljanju na vrednostne bone izrecno soglašajo, da smeta organizator in soorganizator kot upravljavca osebnih podatkov, podatke, ki sta jih od njih pridobila, samostojno in po lastni presoji obdelovati izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in soorganizator (Tanja Rebolj s.p.) pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Podjetje DM PROJEKT Marjeta Keršmanc s.p., Stružnikova pot 26, Šenčur je glavni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v imenu soorganizatorja. Soorganizator Primož Arhar s.p. (Caffe Archi) ima s pogodbenim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri so opredeljena tudi vprašanja glede varovanja osebnih podatkov.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se v kriptirani obliki vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere živi uporabniki dostopajo le izjemoma za potrebe reševanja morebitnih pritožb. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do javne objave nagrajencev nagradne igre, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 29. 5. 2017

Top ogledi

Ponudniki malic - klikni

Nagradne igre - klikni

TOP 10 - klikni

Uporabi zemljevide kot navigacijo - klikni

Največkrat obiskano - klikni